top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2020

IMG_6326_edited.jpg

Klosterkirkens alter, prædikestol, kor og knæfald restaureret i 2020

Året 2020 har som for alle andre været et ganske særpræget år. Her skal ikke dvæles ved den generelle Corona-situation, blot konstateres, at klosteret trods alt er kommet gennem året ”med skindet på næsen”, og at heldigvis ingen på klosteret har været ramt af sygdommen.

 

På den kulturelle front har det været et meget stille år. Hele foråret var der lukket for rundvisninger og arrangementer, og da der endelig blev lempet lidt på restriktionerne, og klosteret kunne gennemføre i hvert tilfælde nogle af de planlagte rundvisninger og arrangementer hen over sommeren, måtte det foregå i små hold og med alle nødvendige foranstaltninger til at undgå smitte. Efter sommerferien gik rundvisningerne igen totalt i stå, og det samme gjorde forudbestillingerne til sæson 2021, som eller plejer at strømme ind sidst på året, når alle turarrangørerne lægger forårs- og sommerprogrammer. Det betyder, at 2021 også bliver et meget stille år på den front. I sommerperioden nød vi godt af Realdanias ”Byd-inden-for”-program, hvor Realdania simpelthen sponserede en række gratis haverundvisninger. Det var en stor succes, og var med til at skabe lidt liv. Det samme var Kulturministeriets 50%-tilskud til adgangsbilletter til kulturinstitutionerne. Klosteret har godt nok (pr. ultimo marts 2021) stadig ikke fået endelig afregning fra ministeriet for rundvisningerne i juni, juli og august 2020!

Vi var meget heldige og fik inden efterårets nedlukning gennemført den årlige koncert med Livgardens Musikkorps. Som sædvanligt var det en meget flot koncert, og trods restriktionerne kunne vi samle mere end 400 begejstrede tilhørere på klosterets store græsplæne.

 

Beboerne har det efter omstændighederne godt, og der har ikke været udskiftninger i lejlighederne i årets løb. Vores ældste beboer er nu 97 og den yngste er 58. Gennemsnitsalderen blandt de 13 beboere er i øjeblikket 76 år.

Beboerarrangementerne har naturligvis heller ikke kunnet gennemføres, så også på det område har det været et særegent år. Det siges, at det først er, når man mister noget, at det går op for en, hvad det betyder. Sådan har det nok været med det sociale liv på klosteret, som måske lidt for meget er blevet taget for givet, og nu viser det sig, hvor vigtigt det er. Ikke alene de sociale arrangementer, men også gudstjenesterne på klosteret har været ramt, så der kun er gennemført ganske få i 2020. Vi nåede dog, mens der blev arbejdet på klosterkirkens alter og prædikestol at holde to gudstjenester i riddersalen, hvilket var en fin oplevelse, som trak mange ekstra kirkegængere til.

 

En af de helt store opgaver på klosteret er stadigvæk vedligeholdelsen af de mange kvadratmeter fredede bygninger, have og klostermur. I 2020 har klosteret ved hjælp af flotte donationer kunnet fortsætte det ambitiøse vedligeholdelsesprogram. Restaureringen har været koncentreret om to store projekter, dels restaurering af Klosterkirkens alter og prædikestol og dels restaurering af klosterets smedejernsport mv.

Det første projekt greb noget om sig og blev mere omfattende end ventet, idet klosteret undervejs i processen besluttede at sænke gulvet i kirkens kor, for at få alteret fri af loftet. Det betød en væsentlig fordyrelse, men har givet et meget flot resultat. Alter og prædikestol er blevet afrenset, repareret, nyforgyldt og samlet og ophængt på en håndværksmæssig forsvarlig måde. Nu står det flottere end det har gjort i mange hundrede år. Desuden viste der sig - som altid, når man går i gang med et projekt i gamle bygninger - en række skader på vægge og lofter, som bedst kunne udbedres, når alteret alligevel var afmonteret.

Klosteret har en hel del smedejernsarbejder fra 1907, som efterhånden var godt rustne og forvitrede. Det gjorde ikke sagen bedre, at hovedporten blev påkørt af en lastbil. Så port, fire buede murværn og lågen mod Klosterparken blev afmonteret, repareret på smedeværksted, sandblæst, galvaniseret, malet og genmonteret.

I alt har klosteret i 2020 brugt mere end 1,1 mio. kr. på restaurering og vedligeholdelse.

Herudover varetager klosteret med egen arbejdskraft og faste håndværkere de almindeligt forekommende mindre vedligeholdelsesarbejder.

De fonde m.fl., der har doneret midler til disse projekter er en anonym fond, Brand af 1848 Fond, Fr. Grete Larsen og Roskilde Klosters Venner.

 

Det næste projekt, som klosteret er i gang med at skaffe midler til, er en større renovering af resten af kirkerummet og inventaret. Det er budgetteret til ca. 2,5 mio. kr., og vi er godt i gang med at skaffe de nødvendige midler bl.a. med donationer fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Louis-Hansen Fond, Konsul Jorcks Fond, Beckett-Fonden, Augustinus Fonden og en anonym fond.

 

Alle disse projekter kan kun gennemføres med velvillig støtte fra almennyttige fonde. Klosterets egne midler dækker kun den almindelige daglige drift og et mindre egetbidrag til de egentlige projekter. Klosteret er derfor stor tak skyldig til de mange fonde som igen i 2020 har støttet klosteret på så fornem vis.

 

Klosteret deltager fortsat aktivt i kultursamarbejdet i Roskilde, blandt andet sammen med mange af byens andre kulturinstitutioner under betegnelsen ”Kulturstrøget”. Her laver man fælles arrangementer, bl.a. den store lysfest, som i januar 2020 blev afholdt med stor succes. I 2021 er det anderledes - på grund af forsamlingsforbuddet sker det uden optog og andre samlede arrangementer, men en hel uge i januar lyser man Kulturstrøget op med forskellige lysinstallationer.

 

Karen Brahes Bibliotek er stadig populært blandt inden- og udenlandske forskere. Det koster nogle ressourcer for klosteret og den bibliotekar, som kommunen stiller til rådighed, men vi er glade for at kunne stille de unikke bøger til rådighed for ny forskning.

 

Foreningen Roskilde Klosters Venner med ca. 175 medlemmer fortsætter trods nedlukningerne med at være en kolossal støtte og hjælp for klosteret. I 2020 har man dog måtte aflyse alle foreningsarrangementer, og vi må nøjes med at holde medlemmerne orienteret via nyhedsbreve. Dette til trods er medlemmerne trofaste og fortsætter deres opbakning til klosteret. Vi satser på at komme stærkt tilbage i løbet af 2021.

Foreningen bidrager direkte med medlemmernes donationer til klosteret og indirekte via momskompensation, som klosteret kan opnå som almenvelgørende stiftelse. I perioden 2015 - 2020 har foreningens virke betydet et samlet tilskud til klosterets renoverings­projekter på ca. 825.000 kr. Det er helt enestående!

 

Klosteret har, ind til Corona’en også satte en stopper for det, fortsat det gode samarbejde med Kriminalforsorgen og kommunens arbejdsformidling. Vi opfatter det som en del af klosterets sociale forpligtelse at stille pladser til rådighed. Klienterne er glade for at være på klosteret, og det er en god praktisk hjælp for portneren.

 

Som sædvanligt er det værd i forbindelse med årsrapporten at tænke på, hvor det hele kommer fra, - nemlig vores tre stifterinder.

I 2020 var det 300-årsdagen for Berte Skeels død og 380 år siden Margrethe Ulfeldt fødtes. Stifterinden af Odense adelig Jomfrukloster, som i 1974 blev lagt sammen med Roskilde adelige Jomfrukloster, Karen Brahe var lidt yngre, født i 1657. Disse tre kvinder - markante på hver sin måde - satte sig varige spor i samfundet gennem deres uegennyttige oprettelse af de to jomfruklostre og gennem deres livslange interesse for og støtte til klostrene som en slags social institution for en bestemt samfundsgruppe. Den dag i dag er disse spor synlige og vedkommende. Vel har mangt og meget ændret sig siden stiftelsen i 1699, men vi bilder os ind, at en del af den ånd, som stadig hersker her på stedet, kan føres tilbage til de tre stifterinder.

 

Økonomisk har det været et vanskeligt år på grund af manglende indtægter fra rundvisninger og udlejninger og på grund af det fortsat lave renteniveau. Begge dele må forventes at fortsætte ind i det kommende år. Alligevel må vi situationen taget i betragtning være tilfredse med resultatet for 2020. Klosteret og beboerne har det godt, der er gennemført store restaureringsprojekter, der er kommet flotte donationer og vi har fået lavet mange småprojekter ved egen indsats. Trods restriktionerne har klosteret haft en del besøgende, bl.a. takket været Byd-inden-for-programmet.
Klosteret tror stadig, at det koncept for driften, som nu har fungeret en del år, vil sikre, at klosteret også på længere sigt kan leve op til sine formål, nemlig at skabe et særligt bofællesskab for ældre mennesker i et trygt og rart miljø og at bevare og forbedre det smukke, gamle klosterkompleks samt formidle dets enestående kulturhistorie.

bottom of page