top of page

Om Roskilde Kloster

En kulturhisorisk perle i Roskilde, .....en tidslomme, .....en oase i den travle bymidte

Oplev klosteret på spændende, guidede rundvisninger.

Se mere om klosterets ledelse og om fredningen på undersiderne til denne side.​

​​​Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse

Klosteret ligger som en kulturhistorisk perle lige midt i Roskildes centrum, blot 100 meter bag den travle hovedgade og fem minutter fra Domkirken. Det unikke bygningskompleks og den store parklignende have udgør en ren ”tidslomme”, hvor der midt i byens hektiske hverdag er en unik ro og historisk stemning.

Klosterets hovedbygning er den ældste, stadigt beboede bygning i Roskilde. Selv om de øvrige bygninger er af nyere dato, er klosterkomplekset fredet som en helhed.

I klosterets nuværende have lå der fra 1231 et stort Sortebrødrekloster, Sancte Catharina Kloster. Klosterets hovedbygning fra 1565 er bygget af genbrugssten fra det gamle munkekloster. 

Læs mere om klosterets historie

​​​Slots- og Kulturstyrelsen siger om Roskilde Kloster:

Klosterets værdi har blandt andet at gøre med den enestående helhed af bygninger, have, gårdsplads og mure, som definerer og afgrænser klosterområdet fra den omkringliggende by. Roskilde Kloster ligger således som en unik, kulturhistorisk oase midt i Roskilde by.

Klosterets kulturhistoriske værdi hænger sammen med at anlægget har bibeholdt karakter af kloster, som det viser sig i den tydelige og bevidste afgrænsning af området. Hertil kommer den synlige akse fra den gamle hovedbygning ad Sankt Ols Stræde og Domkirkestræde til Roskilde Domkirke, som vidner om klosterets historiske betydning og magt.

Bygningernes fredningsmæssige værdier knytter sig til det samlede bygningskompleks med de oprindelige og ældre detaljer, herunder sokler, murværk,døre, vinduer, gesimser, gavle, blændinger og tage med skorstene.Hertil kommer den oprindelige og traditionelle materialeholdning.

Læs mere om klosterets fredning

          

Roskilde Kloster har i dag to hovedformål:​
1.  Kulturarv

Klosteret skal bevare, vedligeholde og formidle den enestående kulturarv, som klosteret indeholder i form af arkitektur, kunstværker, bibliotek og kulturhistorie.

Dette formål opfyldes primært gennem rundvisninger og arrangementer på klosteret. Disse aktiviteter udgør også en del af klosterets indtægtsgrundlag.

2.  Boligudlejning

Roskilde Kloster råder over 9 attraktive boliger til udlejning.

​Klosterets tilbyder ældre borgere en god og rimelig bolig under betryggende forhold.

I klosteret kan optages mænd, kvinder eller ægtepar, som er medlemmer af Folkekirken og har dansk statsborgerskab. Der gives visse fortrin til tidligere indskrevne kvinder.

​Der lægges vægt på, at nye beboere skal passe ind i klosterets særlige miljø, hvor næsten alle beboere er pensionister, og der tages et vist hensyn til sociale og økonomiske forhold.

​Boligerne, der primært er beliggende i den smukt dekorerede "Damernes Fløj" fra 1907, er på 3 eller 3½ værelse, og varierer i størrelse fra ca. 90 - 110 kvadratmeter. 

Der er i øjeblikket ingen ledige lejligheder, og ventelisten til lejligheder på klosteret er så lang, at klosterets direktion har besluttet, at der ikke inden for en overskuelig årrække kan skrives yderligere boligsøgende på listen.

Eventuelle ledige boliger tildeles i henhold til Roskilde Klosters Fundats

 

Se mere under fanen "Boliger".

Klosterets økonomi

Klosteret er en selvejende institution uden nogen form for offentlig støtte. Klosteret forsøger ved hjælp af lejeindtægter, indtægter fra rundvisninger mv. samt en beskeden renteindtægt at varetage den daglige drift. Det er i sig selv en udfordring, men økonomien tillader ikke, at der afsættes blot nogenlunde tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og restaurering af den meget store bygningsmasse og af de mange kunstgenstande.

Alle bygninger på klosteret, samt haven og den omgivende klostermur er fredede. Dette stiller helt  særlige - og oftest fordyrende - krav til vedligeholdelsen. Klosteret er derfor helt afhængig af udefra kommende støtte, primært fra almennyttige fonde.

Trods de til tider svære vilkår, er det en opmuntring for klosteret, at der gennem de senere år er opnået fornem støtte fra fonde, organisationer, Roskilde Klosters Venner og enkeltpersoner, som har muliggjort en rimelig vedligeholdelse af bygningerne, inventar og de mange kunstgenstande.

Se listen over klosterets donatorer.

bottom of page