top of page

Beskyttelse af persondata

Roskilde Kloster og foreningen Roskilde Klosters Venner har en intern databeskyttelsespolitik i overensstemmelse med EU's databeskyttelses-forordning.

Roskilde Kloster bruger de på hjemmesiden indtastede eller pr. brev, e-mail, telefon eller ved personligt fremmøde oplyste personoplysninger som grundlag for planlægning af rundvisninger, udlejning mv., adgang til brug af Karen Brahes Bibliotek samt behandling af ansøgninger om lejlighed på klosteret eller legater fra et af de af klosteret administrerede legater.

Roskilde kloster administrerer dele af foreningen Roskilde Klosters Venners oplysninger. I forbindelse med afgivelse af sådanne personoplysninger anvendes oplysningerne til almindelig foreningsadministration, herunder tilsendelse til medlemmerne af oplysninger om arrangementer, nyhedsbreve, kontingentbetalinger mv. For de medlemmer af foreningen, som ønsker fradrag i skat for deres donationer til klosteret og i den forbindelse oplyser deres personnummer til klosteret, benyttes personoplysningerne udelukkende i forbindelse med underretningen af skattemyndigheden om donationen.

Roskilde Kloster og Roskilde Klosters Venner opfatter enhver frivillig afgivelse af personoplysninger i ovennævnte forbindelse som et udtrykt samtykke til, at personoplysningerne gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandlingen af pågældende andragende.

Roskilde Kloster og Roskilde Klosters Venner videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart ud over i de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne.

Roskilde Kloster og Roskilde Klosters Venner benytter endvidere de afgivne oplysninger til at danne statistik på et overordnet niveau om rundvisninger, ansøgninger mv. Statistikken benyttes internt i Roskilde Kloster til sagsbehandlingen samt til relevant offentliggørelse i årsrapporter og på klosterets hjemmeside.

Roskilde Kloster og Roskilde Klosters Venner opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål. Persondataoplysningerne opbevares på sikker måde og er kun tilgængelige for klosterets ansatte og bestyrelse hhv. Roskilde Klosters Venners bestyrelse i det omfang den enkelte har behov for oplysningerne i forbindelse med sagsbehandlingen. Når opbevaringen af personoplysningerne ikke længere har et klart og sagligt formål, slettes de på sikker måde.

For så vidt angår personnumre oplyst i forbindelse med ønske om fradrag i skat for donationer til Roskilde Kloster, er det udelukkende klosterforvalteren, som har adgang til at behandle disse oplysninger.

Det er en forudsætning for Roskilde Klosters og Roskilde Klosters Venners behandling af andragender til klosteret hhv. foreningen, at du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, dette vil dog betyde, at Roskilde Kloster og Roskilde Klosters Venner ikke kan behandle dit andragende.

Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang Roskilde Kloster og Roskilde Klosters Venner behandler oplysninger om dig og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette. Urigtige oplysninger vil straks blive rettet. Henvendelse i den forbindelse skal rettes til: info@roskildekloster.dk.
Hvis du mener, at dine persondata bliver anvendt i strid med databeskyttelsesforordningen, kan du klage til Datatilsynet.

Udgave af 17. marts 2018

bottom of page