top of page

Roskilde Klosters årsberetning 2012

Renoveringen af Klostermuren er det helt store projekt i 2013

 

Generelt

 

Året 2012/2013 har på mange måder været et godt år for Roskilde Kloster med mange projekter og positive tiltag.

Det er ikke glemt, hvordan det stod til i 2008/2009, men med en række ændringer og rationalise­ringer er det lykkes at få den daglige drift af klosteret til at hænge fornuftigt sammen, sådan at man nu kan koncentrere kræfterne om de større renoverings- og vedligeholdelses­opgaver.

 

Den største udfordring for Roskilde Kloster er fortsat fremskaffelse af fondsmidler til restaurering og - når midlerne er fremskaffede - styring af byggeprojekterne.

Siden sidste årsmøde er der gennemført en række projekter:

 

 • I 2012 blev vi næsten færdige med den gennemgribende restaurering af alle klosterets vinduer. Ca. 260 vinduer er der, hvis vi tæller dem alle med. Det har været en kolossal opgave, men nu er vi næsten i hus. Siden 2007 er der brugt knap 2 mio. kr. på vinduerne, og klosteret har til dette projekt modtaget støtte på knap 1 mio. kr. fra Legatet for de Historiske Stiftelser, fra Sonning-Fonden og fra Kulturstyrelsen.
   

 • Klosterets varmesystem har over de sidste to år fået en større omgang med udskiftning af en række store komponenter. Det har givet bedre varmekomfort og ikke mindst et mindre varme­forbrug. Renoveringen løb op i ca. 160.000 kr., hvor Civilstyrelsens Udvalg vedrørende Klostre og Hospitaler har støttet med 50.000 kr.
   

 • De to store smedejernslamper, som har siddet på Damernes Fløj i over hundrede år er blevet reddet fra total nedbrydning. Det var en meget stor og dyr omgang til 120.000 kr., men nu kan de forhåbentlig holde de næste hundrede år. Her modtog klosteret støtte fra Nordeafonden, Corrit Fonden samt fra Kulturstyrelsen.
   

 • Lige ved årsskiftet 2013 modtog klosteret en donation på 65.000 kr. til istandsættelse af kloste­rets ”Røde Stue” (en klunkestue fra midt i 1800-tallet) fra Gurli og Paul Madsens Fond. Det var meget tiltrængt. Stuen var så slidt og møblerne var i så dårlig stand, at vi næsten ikke kunne være bekendt at åbne døren for gæsterne. Hele renoveringen løb op i knap 100.000 kr.
   

 • Sidste år startede Klostermurprojektet, hvor en gruppe borgere og erhvervsdrivende tog initiativ til en indsamling af midler til renovering af klostermuren. Den 235 meter lange mur var både hærget af graffiti og generelt forfalden. Projektet er forløbet helt fantastisk. I årets løb har ind­samlingen indbragt omkring 85.000 kr., men hvad der er lige så vigtigt, så har denne store lokale opbakning gjort det muligt at søge støtte fra mange fonde. Vi har således modtaget 750.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond, 200.000 kr. fra Augustinus Fonden, 100.000 kr. fra Realdanias fond ”Byggeriets Ildsjæle”, 50.000 kr. fra Rotaryklubberne i Roskilde og end­videre støtter Kulturstyrelsen med 350.000 kr. samt en del materialer til projektet. Så på den måde er det lykkes at rejse de knap 1,6 mio. kr., som det hele løber op i.Arbejdet gik i gang i maj, og i løbet af september vil muren igen fremstå i fordums glans, - gen­oprettet, defekte sten udskiftet, med nye fuger, afrenset for graffiti og med de gamle defekte skifferplader på toppen af muren udskiftet med vingetegl.
   

 • Der er etableret ny belysning i kælderen og på loftet i beboelsesbygningen ”Damernes Fløj”.
   

 • Der er opsat varmemålere i alle lejligheder og på fællesarealerne (i alt 131 radiatorer) og enkelte radiatorer er udskiftede.
   

 • Der er opsat moderne dørtelefonanlæg i Damernes Fløj.
   

Det helt store projekt, nemlig udskiftningen af det nu 106 år gamle tag på Damernes Fløj skal gen­nemføres inden for en kortere årrække. Klosteret har fået lavet en detaljeret projektbeskrivelse, som viser, at udgiften er i størrelsesordenen 6 mio. kr.

 

Besøg

 

Klosteret har to formål. Udover boligudlejningen er det vores formål at bevare og formidle klosterets unikke kulturhistorie. Det gøres primært gennem de mange rundvisninger. 2012 blev igen et rekordår med knap 5.000 gæster fordelt på 160 rundvisninger og forskellige arrange­menter. Antallet af rundvisninger i 2012 lå på samme niveau som sidste år, men væsentligt over niveauet for de tidligere år. I forhold til 2008 er der tale om en fordobling af besøgstallet.
For at give alle mulighed for at besøge klosteret fastholdes de offentlige rundvisninger i påsken og hver onsdag i skolesommerferien samt i forbindelse med forskellige arrangementer i byen.

Ud over huslejerne og et beskedent renteafkast er besøgsaktiviteterne den eneste væsentlige indtægtskilde, og bidrager som sådan positivt til klosterets drift.

 

Deltagelse i Roskildes kulturliv

 

Klosteret er efterhånden blevet en vigtig del af Roskildes kulturliv og deltager i alle større kultur- og turistarrangementer. Ledelsen lægger megen vægt på denne nye linie og klosteret får på den måde megen goodwill. Klosteret ligger på det såkaldte ”Kulturstrøg”, et sti- og gadeforløb, der passerer de vigtigste kulturelle institutioner i Roskilde. Institutionerne og kommunen har indgået samarbejde om minimum tre årlige Kulturstrøgsarrangementer, og institutionerne laver fælles markedsføring. Klosteret har i årets løb været med i en række forskellige kulturarrangementer, bl.a. med gratis omvisninger i haven, specialrundvisninger, en byvandring ”I klosterjomfruernes fodspor” samt i Kulturstrøgsarrangementet ”Lyd på Kulturstrøget”, hvor der var fokus på klosterets kirke og det fine, gamle orgel. Vi synes, det er godt og rigtigt med disse fælles kulturevents og en fælles markedsføring af Kulturstrøget, selv om økonomien (eller mangel på samme) naturligvis sætter meget snævre grænser for klosterets deltagelse i udfoldelserne.

En anden måde at bidrage til kulturlivet er de årligt tilbagevendende gratis koncerter med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Desværre blev koncerten i august 2012 aflyst på grund af regn, men i samarbejde med Livgarden blev en erstatningskoncert gennemført d. 16. maj i år, hvor Musikkorpset sammen med sopranen Louise Fribo gav en fantastisk koncert i klostergården. Og selvfølgelig kommer Livgardens Musikkorps igen i august 2013 med den traditionelle gratis skumringskoncert, onsdag d. 14/8 kl. 19.

 

Karen Brahes Bibliotek

 

Deponeringen på Roskilde Bibliotek af klosterets enestående adelsbibliotek, Karen Brahes Biblio­tek fungerer stadig meget fint. Bogsamlingen har i årets løb været brugt en del af forskellige for­skere, men det største arbejde i samlingen har været en digitalisering i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek af 53 danske værker fra 15- og 1600-tallet, som kun findes i Karen Brahes Bibliotek. Det har været et meget spændende projekt, og Det Kongelige Bibliotek har samtidig gennemført en lettere restaurering af de 53 unika-bøger. De digitaliserede værker er nu frit til­gængelige på Internettet sammen med hele Det Kongelige Biblioteks samling.

Projektet ”De Kultur­historiske Bogsamlinger” i Roskilde er lidt i stilstand, idet Roskilde Domkirke for tiden er i gang med at søge fondsmidler til det formidlingscenter, som er forudsætningen for hele projektet. Tanken er, at Karen Brahes Bibliotek sammen med Stiftsbiblioteket og Katedralskolens gamle bibliotek vil udstille en del af bøgerne og formidle de enestående bogsamlinger i forbindelse med det kom­mende besøgscenter ved Domkirken.

 

Diverse

 

Klosteret fortsætter det gode samarbejde med Kriminalforsorgen i forbindelse med afvikling af samfundstjeneste. De udstationerede klienter er til stor hjælp, idet klosteret får løst en række prak­tiske opgaver, som ellers ikke ville være blevet udført og samtidig er klosteret med til at løse en social opgave.

 

Klosterets hjemmeside blev oprettet i 2000, og var efterhånden meget gammeldags. Samtidig var den meget dyr at vedligeholde, fordi den var kodet på en måde, så vi var tvunget til at bruge et privat firma til alle rettelser og opdateringer og firmaet ejede alle billedrettigheder. Klosterforvalteren har nu selv lavet en ny hjemmeside i moderne layout og beregnet også for mobile enheder. På den måde har vi nu fået en tidssvarende hjemmeside, som klosteret selv kan opdatere og vedligeholde, og udgiften er begrænset til den årlige afgift til hosting af siden.
Den nye hjemmeside findes på den tidligere adresse: www.roskildekloster.dk

 

Boligudlejning

 

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til den detaljerede beskrivelse af boligudlejningen i beretningen for 2010/2011. Ventelisten er nedbragt til ca. 60 personer, og alle boliger er udlejet. Vores ældste beboer på 90 år måtte i efteråret flytte på plejehjem efter at have boet på klosteret i mere end 20 år, og en ny mandlig beboer er rykket ind. Udskiftninger er i øvrigt ikke en dagligdags foreteelse. Sidste gang det skete er 9 år siden.

 

Afslutning

 

Som altid er der både glæder og sorger på en gammel stiftelse med vanskelig økonomi, vedlige­holdelseskrævende bygninger og ældre beboere. Heldigvis kan vi på Roskilde Kloster tælle glæderne i stort overtal. Vores ”kampråb” er, at når vi på godt og ondt har været her siden 1699, så skal vi nok også overleve de næste 314 år!

Man kunne naturligvis altid ønske meget større bevågenhed fra det offentlige, både med hensyn til støtte til vores sociale forpligtigelser og støtte til bevaringen af de fredede bygninger, men med stor interesse fra besøgende, borgere, erhvervsdrivende og byrådet i Roskilde samt megen venlig støtte fra fonde og legater ser vi trods alt med fortrøstning på fremtiden for Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse.

 

 

Søren Lyder Jacobsen

25/6 2013


 

bottom of page