top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2015

Generelt

Her i Roskilde Klosters 317. år kan man glædes over mange positive ting, som er sket i det forløbne år.

Roskilde Kloster har det efter omstændighederne godt. På trods af vanskelige vilkår - ikke mindst på det økonomiske område - må det konstateres, at det er lykkes klosteret at komme godt igennem året. Klosteret er fortsat i stand til at leve op til de to formål: Udlejning af attraktive boliger på rimelige vilkår af, og vedligeholdelse og formidling af klosterets enestående kulturarv.

Og det er egentlig gået rimeligt godt med begge dele.

 

Besøg

Som sædvanligt har der været god interesse for klosterets rundvisninger. Klosterets tre guider får mange positive tilbagemeldinger, og besøgstallet til arrangementer og rundvisninger holder sig nogenlunde stabilt på omkring 5.000 gæster på årsbasis. Det er mest forudbestilte grupperundvisninger, men der er også en del offentlige rundvisninger for individuelle gæster. Til disse rundvisninger kan man nu købe billetter på forhånd via VisitRoskilde, og det har været en pæn succes.

 

Klosteret har efterhånden fået en naturlig rolle som en integreret del af Roskildes kulturliv.
I regi af det såkaldte "Kulturstrøg i Roskilde" samarbejder klosteret med andre kulturinstitutioner i bymidten. Det er til gavn og glæde både for publikum og for klosteret.
En efterhånden fast Kulturstrøgs-tradition er den store lysfest ved Allehelgen. Igen i 2015 slog publikumstallet alle rekorder. Også klosteret havde et overvældende rykind af interesserede gæster. Heldigvis har de andre institutioner og kommunen forståelse for klosterets særlige situation, som sætter en vis grænse for hvor mange ressourcer, klosteret kan stille til rådighed.

 

Karen Brahes Bibliotek og klosterarkivet bliver fortsat regelmæssigt brugt af historikere, både professionelle og amatører, men på et niveau, hvor klosteret ikke bliver urimeligt belastet af opgaven.
Klosterarkivets samling af gamle kort og bygningstegninger blev digitaliseret og registreret i 2015. Der mangler blot den sidste finpudsning, inden disse interessante gamle dokumenter bliver tilgængelige på internettet. Det er to lokalhistorikere, Jakob Zeuner og Per Steenholt samt nu afdøde Per Lund som fotograf, der på frivillig basis har stået for denne store opgave.

 

Klosterets hjemmeside "roskildekloster.dk" fungerer stadig godt med rigtig mange besøg. Der er et væld af oplysninger om besøgsmulighederne, om klosteret, dets bygninger og dets historie. Den er værd at besøge.

 

Igen i 2015 var der koncert i klostergården med Den Kongelige Livgardes Musikkorps - ja faktisk to koncerter, for i foråret fik klosteret en "erstatningskoncert" for en aflyst koncert i 2014. Det er en stor glæde, at klosteret kan lægge plads til denne herlige, gratis musikoplevelse for mange hundrede roskildensere, og man ser frem til dette års koncert, som bliver d. 22. august. Ligesom tidligere er koncerten integreret i "Schubertiaden" - Roskildes store Schubertfestival.
 

Vedligehold

Bygningernes vedligehold er som sædvanligt et fast emne. Der er jo altid noget, som skal laves på de gamle bygninger, men den generelle stand er nu ikke så ringe endda.

I 2015 har klosteret blandt andet brugt midler på at indrette nyt badeværelse og andre nødvendige arbejder i den tidligere priorindebolig. De nye lejere har så selv sat resten af lejligheden i meget fin stand.
 

Igen i 2015 har klosteret været begunstiget af flotte fondsdonationer.
En familiefond har givet en stor donation, som har muliggjort en omfattende istandsættelse af Sølvstuen og Brahestuen.
Legatet til Fordel for de Historiske Stiftelser og Bergiafonden har doneret store beløb, som i forsommeren bliver anvendt til renovering af gange og trapper i klosterets beboelsesfløj "Damernes Fløj". Og en testamentarisk donation har muliggjort renoveringen af toilettet i hovedbygningens stueetage.
Derudover er der naturligvis som altid udført småreparationer og nødvendig vedligeholdelse.

Det er en helt uvurderlig støtte - som klosteret naturligvis er meget taknemlig for - at fonde på den måde stiller midler til rådighed for klosterets restaureringsprojekter.
Den daglige drift og almindelig vedligeholdelse skal klosteret imidlertid stadigvæk selv klare, og med det begrænsede renteafkast af klosterets lille formue, - ja så bliver det efterhånden en stor udfordring.

 

Klosteret står stadig over for et stort, truende projekt - nemlig udskiftningen af taget på Damernes Fløj. Udskiftningen af det nu 110 år gamle tag trænger sig mere og mere på. Der er udarbejdet projektmateriale, og det viser, at prisen ligger på 6 - 7 mio. kr. Det er en størrelsesorden, som helt klart betyder, at klosteret ikke kan løfte opgaven alene, men må forsøge at opnå støtte udefra.

 

En oplevelse, klosteret godt kunne have været foruden, var det kolossale snevejr, som ramte Roskildeområdet d. 30. november 2015. Der kom 70 cm våd, tung sne, som ikke blot var til stort besvær, men ødelagde rigtigt meget i haven - væltede buske og knækkede træer.
Det helt store problem kom imidlertid, da al sneen smeltede og i stedet trængte ind i kældrene, hvor det resulterede i flere cm vand overalt. Klosterets forsikringsselskab, Alm. Brand mente, at det undervejs ned gennem jordlagene var forvandlet fra tøbrud - som dækkes af forsikringen - t
il opstigende grundvand - som naturligvis ikke dækkes!

"Nå", tænkte vi, "det var en 100-årshændelse, så det lever vi med". En måned senere fik klosteret en tilsvarende oversvømmelse på grund af ekstremt regnfald!

Nu er der købt professionelt udstyr til opsugning af vand, og der er tømt ud i kældrene. - Så nu sker det formentlig ikke igen!

Roskilde Klosters Venner

I 2015 blev der oprettet en ny forening i Roskilde: "Roskilde Klosters Venner".

På initiativ af naboer og gode venner af klosteret gik man i foråret i gang med at etablere foreningen, og i august blev den første målsætning om mindst 100 medlemmer nået. I oktober blev den stiftende generalforsamling afholdt, og foreningen er nu oppe på 152 medlemmer.

Denne opbakning betyder utroligt meget for klosteret. Vi er meget, meget glade for at så mange borgere vil støtte den gamle stiftelse, og virke som vores ambassadører i lokalsamfundet.
Medlemmerne har samtidig ydet individuelle økonomiske bidrag til klosterets vedligeholdelse, specielt med henblik på at holde klostermuren flot og fri for graffiti. Det giver et meget velkomment tilsku
d til klosterets drift, men det betyder også, at klosteret er blevet godkendt som en almenvelgørende stiftelse, og dermed kan få refusion for en del af momsudgifterne. Samtidig giver det mulighed for, at gavegiverne kan fratrække deres donation i skat.

Klosteret kan ikke nok takke alle dem, der har meldt sig ind i foreningen og på den måde har bidraget til klosteret. En særlig tak til den nye bestyrelse for foreningen med Tove Kvist i spidsen.

For interesserede kan man finde alle oplysninger om foreningen, formålet, vedtægter, nyhedsbreve, arrangementer mv. på klosterets hjemmeside roskildekloster.dk/venner

 

Beboere

Klosteret er som vanligt meget taknemlig for støtten fra de beboere, som gennem året har hjulpet klosteret i forbindelse med rundvisninger og arrangementer, pasning af haven, betjening af kirken, deltagelse i vagter, donation af blomster og planter, oppyntning ved arrangementer samt med hjælp til forskellige praktiske gøremål.

Det er dejligt, at stiftelsens beboere efter evne deltager i klosterets sociale liv og i de praktiske opgaver. Det er vores ambition, at det at være optaget i Roskilde Kloster skal være til gavn og til glæde - både for beboerne og for klosteret.

 

Afslutning

Det er værd at mindes klosterets tre stifterinder, som alle var dygtige, handlekraftige og generøse adelsdamer. Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt i Roskilde og Karen Brahe i Odense.

KLosteret ser med taknemlighed tilbage på den indsats, som de tre stifterinder og alle de mange senere patroner og patronesser har gjort for stiftelsen gennem nu 317 år.

Deres fremsynethed og samfundsmæssige engagement er fortsat en inspiration for vore dages Roskilde Kloster, som på moderne grundlag forsøger at videreføre de to adelige jomfruklostre i de tre stifterinders ånd.

bottom of page