top of page

Bygningernes historie

Hovedbygningen

Damernes Fløj

Ejerrække

1231-1536:    Dominikaner-ordenen (Sortebrødre Kloster) 

1536-1565:   Kronen 

1565-1571:    Mogens Godske 

1571-1587:    Karen Blome, gift Godske

1584-1587:   Lauge Beck (dele af jorden)

1587-1610:    Frederik Godske

1610-1630:    Birgitte Baad, gift 1) Godske, 2) Galt

1630-1644:   Peder Galt

1644-1674:   Peder Reedtz og Jacob Arenfeldt (sidstnævnte ca.1660 - ca.1670)

1674-1679:   Mette Reedtz og Christian Lindenow

1679-1683:   Holger Thott 

1683-1695:   Christian Simonsen 

1695-1698:   Evert Weinmann 

1698-1699:   Berte Skeel og Margrethe Ulfeld

1699-1974:   Roskilde adelige Jomfrukloster 

1974-        :   Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse

Hovedbygning

Roskilde Klosters nuværende hovedbygningen blev opført som en herregård  i midten af 1500-tallet på den grund, hvor der tidligere lå et Sortebrødrekloster.

Sortebrødreklosteret, Sankt Catharinae Klosters bygninger dateres til omkring 1231. Efter Reformationen overgik klosteret til Kronen, og bygningerne  blev delvis nedrevet omkring 1557. Mogens Godske brugte byggematerialerne fra det nedrevne kloster til at opføre sin nye herregård omkring 1565.

Bygningen er trefløjet og opført i røde munkesten. Denne bygning blev under Peder Reedtz ejerskab i 1670 ombygget. De to fløje blev udvidet, og der blev bygget en ny sal med hollandske klinker.

Ved oprettelsen som jomfrukloster i 1699 blev bygningen igen restaureret og ombygget. De små kviste, der sad på borggårdens tag blev nedrevet, på nær de to på det midterste hus. Bygningens indre indretning blev ligeledes ændret, og i midterfløjens store midtergavl blev en klokke ophængt (1708). Klosterkirken i bygningens sydfløj blev indviet i 1701. I 1708 og i 1714-20 viderebyggede Berte Skeel på gården. Hun opførte bl.a. et 11 fags hus og et andet hus, som skulle fungere som bolig. I 1729 blev der opført en én-etages længe i forlængelse af nordfløjen. I forlængelse heraf blev en  bygning  opført som skulle rumme lejligheder. 

Hovedbygningen blev senest restaureret i 1890-91 af arkitekt, professor Martin Nyrop. Riddersalen med paneler og gyldenlæders tapeter samt bibelske malerier i loftet blev gennemgribende istandsat. Klosterkirken blev ligeledes restaureret i 1891. I 1954 blev kirken lettere renoveret og fik sine nuværende farver. I 2020 er en trinvis restaurering af Klosterkirken igangsat.

 

Damernes Fløj

I 1907 blev den tilbageblevne beboelsesbygning "Iuelernes Hus" revet ned og afløst af Klostrets nye beboelsesfløj, benævnt "Damernes Fløj", som blev opført af arkitekt Jens Ingwersen.

Bygningen er opført i historicistiske stil og er indvendigt rigt dekoreret. Den blev indrettet med store lejligheder til 8 adelsdamer. I tagetagen var der kvistværelser til damernes kammerpiger.

 

Andre bygninger

Nu adskilt fra selve Roskilde Kloster ligger den tidligere klosterforvalterbolig. Bygningen blev opført i 1901 med facade ud til hovedgaden, Algade. Bygningen og en lille tilhørende park blev i 1972 frasolgt til Roskilde Kommune.

I 1916/17 blev en mindre tilbygning til hovedbygningen erstattet af en ny i samme stil. Denne bygning fungerede oprindeligt som folkestue, fadebur og bolig for husjomfruen. På 1.sal var der fire pigeværelser. Senere blev den indrettet til gartnerbolig . Siden 1972 har den været tjenestebolig for klosterforvalteren.

Klostrets firelængede avlsgård lå øst for hovedbygningen. Klosterets jorder blev frasolgt til Roskilde Kommune i begyndelsen af 1900-tallet og avlsgården nedrevet i 1937. En række andre landbrugs- og gartneribygninger blev nedrevet kort efter 2. Verdenskrig

Se digitaliseringen af klosterets store samling af bygningstegninger og kort på Fototeket

Roskilde adelige Jomfrukloster med gartneri- og vaskebygninger ud mod Algade, ca. 1945

Den gamle Klosterforvalterbolig lige før nedrivning i 1907.

Den nye Klosterforvalterbolig på Algade ses i baggrunden. Denne bygning og det omgivende haveområde blev i 1972 frasolgt til Roskilde Kommune. Her er nu en lille kommunal park og boligen anvendes pt. til kontor- og undervisningslokaler for byens aftenskoler.

Klosterforvalterboligen fra 1901 på Algade 31. Bygningen og den bagvedliggende park blev frasolgt klosteret i 1972. Den oprindelige ide var at indrette butikscenter på området, - hvilket heldigvis aldrig blev til noget. I stedet anvendte kommunen bygningen som kontor- og undervisningslokaler for aftenskolerne. I 2018 blev huset omdannet til at huse et nyt kreativt hus for børn, drevet af Roskilde Bibliotek.

Bygningen er tegnet af den kendte arkitekt Richard Bergmann.

Den tidligere klosterforvalterbolig set fra den lille offentlige klosterpark, som oprindeligt var en del af klosteranlægget. Desværre er bygningen ikke fredet, hvilket bl.a. har medført, at kommunen har kunnet fjerne de flotte, originale kviste og erstatte dem med helt moderne tagvinduer og at bygningens indre blev ændret til kontor- og skolelokaler med nedsænkede lofter, gipsvægge og spindeltrappe i metal!

Den nuværende klosterforvalterbolig fra 1916. Oprindelig folkestue.

Arkitekten er den samme, som stod for byggeriet af Damernes Fløj i 1907, Jens Ingwersen.

Juelernes Hus 1906

Her boede mange af klosterets konventualinder frem til 1907, hvor der i stedet blev bygget en ny beboelsesbygning, "Damernes Fløj".

Roskilde adelige Jomfruklosters forpagtergård.

Gården lå der, hvor Roskilde Bibliotek og Sortebrødre Plads ligger i dag. Den blev nedrevet i 1937

Klosterhusene ca. 1920.

Her boede tjenestefolk og daglejere med tilknytning til klosteret.

Husene ligger på en grusvej kaldet Klosterhusstræde, i dag Dronning Margrethes Vej.

bottom of page