top of page

Roskilde Klosters Venner

Vedtægter for foreningen Roskilde Klosters Venner

 

PRÆAMBEL

Roskilde Kloster er en historisk stiftelse med rødder tilbage i Middelalderen.

På den nuværende klostergrund lå fra begyndelsen af 1200-tallet et Sortebrødrekloster. Efter reformationen i 1536 byggede adelsmanden Mogens Godske en herregård, delvist af sten og tømmer fra det gamle, nedrevne munkekloster. Denne herregård, opført mellem 1550 og 1565 er Roskilde Klosters nuværende hovedbygning.

Her indrettede i 1699 de to adelsenker Margrethe Ulfeldt og Berte Skeel Danmarks første jomfrukloster. De to stifterinder donerede hver en anseelig sum penge til købet af herregården med store jordtilliggender samt til at indrette bygningerne til frøkenkloster. Stifterindernes statutter, som i 1699 blev godkendt af Kong Christian den Femte, vidner om en omfattende godgørenhed og et særligt socialt engagement, som stadig kan spores i Roskilde Klosters nuværende fundats.

Fra d. 18. april 1699 fungerede Roskilde adelige Jomfrukloster som en stiftelse for unge, ugifte adelsfrøkener og for ugifte døtre af de første rangklasser, som her kunne opretholde en anstændig tilværelse i selskab med andre adelsfrøkener, som af den ene eller anden grund ikke skulle giftes.
Klosteret fungerede med forskellige statutændringer som sådan helt frem til 1974.

Odense adelige Jomfrukloster er en tilsvarende stiftelse, oprettet i 1716 af Karen Brahe. De to stiftelser blev i 1974 sammenlagt i Roskilde under navnet "Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse".

I forbindelse med sammenlægningen blev statutterne grundlæggende ændret, således at kravet om adelskab eller tilhørsforhold til rangklasserne forsvandt. Hermed blev det muligt for kvinder fra alle samfundsgrene at opnå bolig i klosteret. Senere blev der yderligere åbnet for enlige mænd og ægtepar.

Efter flere ændringer i statutterne har klosteret i dag to formål:
Stiftelsen skal dels udleje lejligheder til personer, der har et rimeligt behov for den støtte, som opnåelse af bolig i klosteret indebærer, og som er egnede til at deltage i et naturligt fællesskab med de øvrige beboere, og dels skal stiftelsen bevare og formidle klosterets enestående kulturarv.

Klosterets økonomiske situation har gennem årene ændret sig væsentligt. Fra at være en af byens største jordbesiddere består klosteret i dag kun af de fredede klosterbygninger og en stor parklignende have. Med frasalget af jorden har klosteret mistet sit egentlige økonomiske grundlag. I dag er der kun meget små renteindtægter samt begrænsede indtægter fra husleje og rundvisninger. Udgifterne til vedligeholdelse af den fredede bygningsmasse og den ligeledes fredede have og havemur er stadigt stigende, og da huslejerne fastsættes så lavt som muligt, er klosterets økonomi anstrengt.

Klosteret har gennem de senere år åbnet sig meget mod byen, og deltager aktivt i Roskildes kulturliv, blandt andet i samarbejdet om Kulturstrøget i Roskilde. Ved flere lejligheder er der gratis adgang til klosteret eller klosterhaven, og der gennemføres et stort antal rundvisninger for grupper og for individuelle gæster mod betaling. Alle indtægter går ubeskåret til vedligeholdelsen af klosterets bygninger og have.

Formålet med Foreningen Roskilde Klosters Venner er helt generelt at støtte Roskilde Kloster, herunder at støtte gennemførelsen af klosterets statutbestemte formål.

Enhver donation fra klosterets venner går ubeskåret til at sikre indre og ydre vedligeholdelsen af klosterets fredede bygninger, til at vedligeholde og eventuelt renovere det fredede haveanlæg inklusive den fredede klostermur samt til vedligeholdelse og restaurering af klosterets kulturarv i form af malerier og inventar. Vedligeholdelsen af klostermuren og dens antigraffitibelægning har dog altid 1. prioritet.

 

 • NAVN OG HJEMSTED

  Foreningens navn er Roskilde Klosters Venner

  Foreningens hjemsted er Roskilde kommune

 

 • FORMÅL

  Foreningens formål er generelt at yde støtte til Roskilde Kloster, herunder at udbrede kendskabet til Roskilde Kloster som kulturarv og via medlemmernes frivillige donationer samt eventuelt frivilligt arbejde at yde økonomisk og praktisk støtte til vedligeholdelse og restaurering af Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse, beliggende Sankt Peders Stræde 8, 4000 Roskilde, CVR nr. 14772316.

  Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.

 

 • MEDLEMMER

  Enhver, som på frivillig basis ønsker at yde en indsats til støtte for Roskilde Kloster, kan opnå medlemskab af foreningen.Et medlem kan være en enkeltperson, en husstand, et firma eller en forening.

  Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretær. Udmeldelse for det kommende år skal ske inden 31. august.

  Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter.

 

 • KONTINGENT OG DONATIONER

  Der betales et årligt kontingent til foreningen. Størrelsen af kontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.

  Det henstilles til medlemmerne, at der betales en individuel, frivillig årlig donation til Roskilde Kloster.

  En eventuel donation skal være indbetalt til Roskilde Kloster senest d. 31. august.

 

 • GENERALFORSAMLINGEN

  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består af foreningens medlemmer.

  Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af april måned.

  Bestyrelsen forestår indkaldelsen til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelsen skal ske med mindst tre ugers varsel ved almindeligt brev eller pr. e-mail med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen for generalforsamlingen samt den fulde ordlyd af eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

  Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  - Valg af dirigent

  - Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til efterretning

  - Forelæggelse og godkendelse af regnskabet

  - Fastsættelse af kontingent for det kommende år

  - Bestyrelsens anbefaling af størrelsen af medlemmernes eventuelle frivillige donation til Roskilde Kloster

  - Behandling af indkomne forslag

  - Valg af bestyrelsesmedlemmer

  - Valg af suppleanter

  - Valg af revisor

  - Eventuelt.

  Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  Bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, såfremt minimum 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

  Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, jf. dog § 11 og § 12. Hvert medlem har en stemme.

  Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Når blot et medlem kræver det, skal afstemningen dog ske skriftligt.

  Ved valg til bestyrelse må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater, som skal vælges ind.

 

 • BESTYRELSEN

  Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Der vælges desuden to suppleanter.

  Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode, således at tre bestyrelses­medlemmerne altid udpeges i de ulige år, mens de øvrige fire udpeges i de lige år. Efter den stiftende generalforsamling fastsætter bestyrelsen internt, hvem der skal på valg ved først­kommende ordinære generalforsamling.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Ved stemmelighed afgøres valg til bestyrelsesposterne ved intern lodtrækning i bestyrelsen.

  Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår før valgperiodens udløb, indtræder en af de valgte suppleanter uden ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 7 medlemmer. En suppleant, der således afløser et bestyrelsesmedlem følger den pågældendes valgperiode.

  Begge suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

  Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

  Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. Såfremt tidsfristen er overskredet, er bestyrelsen dog alligevel beslutningsdygtig, såfremt mindst 5 bestyrelses­medlemmer er til stede og er enige i mødets afholdelse.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

  Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  Bestyrelseshvervet er frivilligt og ulønnet.

  Klosterforvalteren på Roskilde Kloster er tilforordnet bestyrelsen og deltager i bestyrelses­møderne. Klosterforvalteren har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.

 

 • HÆFTELSE

  For foreningens forpligtigelser af enhver art, ud over hvad der måtte fremgå af nærværende vedtægter, hæfter kun foreningen Roskilde Klosters Venner. Der påhviler således ikke bestyrelsen eller medlemmerne nogen form for personlig hæftelse for de af foreningen påtagne forpligtelser.

  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

 

 • TEGNINGSREGLER

  Foreningen tegnes af formanden eller, i formandens fravær, af et bestyrelsesmedlem i forening med kassereren.

 

 • ØKONOMI

  Foreningens indtægter består af medlemskontingenterne.

  Bestyrelsen er ansvarlig for at de indkomne midler ubeskåret benyttes efter foreningens formål, jf. § 2.

 

 • REGNSKAB OG REVISION

  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  Regnskabet fremlægges hvert år på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

  Valg af revisor sker hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

 • VEDTÆGTSÆNDRINGER

  Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen.

  Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den til generalforsamlingen udsendte dagsorden.

  Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det.

 

 • FORENINGENS OPHØR

  Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt det besluttes på generalforsamlingen. Opløsning kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det.

  Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue et almennyttigt formål, som ligger i tråd med foreningens formål. Dette besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal.

 

 

 

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. oktober 2015.

 

 

                                                                       

Henrik Holstein, referent                                                                                           Tove Winther Kvist

 

Søren Lyder Jacobsen, rep. for Initiativgruppen

bottom of page