top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2021

IMG_7455.JPG

Laser-show på klosterbygningerne under lysfesten januar 2022

Trods statsministerens udmelding i begyndelsen af 2021 om at alt ville vende tilbage til normale tilstande ved påsketid, blev året endnu engang præget af Corona-pandemien. Desuden har 2021 for klosteret været kendetegnet ved det store kirkerenoverings­projekt, som i begyndelsen af 2022 er afsluttet med fornemt resultat.
Trods enkelte sygdomstilfælde blandt beboerne og trods de særegne omstændigheder, må klosteret alligevel konstatere, at man kom nogenlunde godt gennem endnu et vanskeligt år.

 

Som sædvanligt har klosterets bygninger krævet opmærksomhed. Det helt store projekt i 2021 var renoveringen af klosterkirken. I 2019/20 udførte klosteret en stor reparation af kirkegavlen, som stod helt løs. Det var forudsætningen for at gennemføre de næste faser indvendigt i kirkerummet. Her blev først altertavle, prædikestol og knæfaldet gennemgribende restaureret og senere pakket ind i store finerkasser. Fra september blev kirken tømt, og tømrerne gik i gang med en større reparation af det gamle plankegulv, som havde været delvist dækket af simple dagligstuetæpper og som mange steder havde skader af råd og insektangreb. På snedkerværkstedet gennemgik alle kirkebænkene en større renovering, hvor mange skader blev udbedret, og en række senere, uoriginale dekorationer blev fjernet, så bænkene nu fremstår som da de blev leveret i 1856. I kirkerummet gennemførte murerne en omfattende reparation af loftet og væggene for små og store revner. Mindre dele af loftet måtte helt tages ned og genopmures. Til sidst blev loftet kalket, og hele rummet malet i lyse afstemte farver. Der er endvidere udført store reparationer på kirkens udstillingsskabe og de ophængte kirketekstiler er blevet rengjort, restaureret og genophængt. Der er kommet nye elinstallationer og ny belysning i kirken. Kirkens øvrige inventar er blevet restaureret, herunder døbefonten, det store maleri af Noahs Ark og et par gravskjolde. Endvidere er der kommet nye hynder i afstemt farve på kirkebænkene og ny orgelbænk. Efter de omfattende reparationer er kirkebænkene blevet egetræs-ådret af et specialfirma i en ganske omfattende proces. Samtidig har firmaet fornyet forgyldningerne på bænke og udstillingsskabe. Sidst men ikke mindst, har klosterkirken fået et nyt krucifiks udført af kunstneren Maja Lisa Engelhardt.

Da klosteret var helt lukket for aktiviteter og trappegangen i Hovedbygningen var tildækket i forbindelse med arbejdet i kirken, valgte klosterets bestyrelse at udnytte situationen og iværksætte en renovering af opgangen, som fremstod meget ringe med afskallet og misfarvet kalk, mange områder med løs puds og en del større revner. Det blev imidlertid en lidt større omgang end forventet, idet der fremkom en del større skader under den løse puds, som måtte repareres. Derefter blev alle de skadede områder pudset op igen på traditionel facon og hele opgangen kalket. Nu er det jo ikke bare lige til at komme til at udføre sådan et arbejde. Der må bygges adskillige specialdesignede stilladser på trappen for at nå alle hjørner og kroge på den nogle steder 4½ meter høje væg.

Det er jo kun ved hjælp af flotte donationer fra almenvelgørende fonde, at klosteret har kunnet fortsætte det ambitiøse vedligeholdelsesprogram, i år med det store kirkeprojekt.

De fonde m.fl., der har doneret midler til årets projekter er Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Brand af 1848 Fond, Louis-Hansens Fond, Konsul Jorcks Fond, Beckett-Fonden, Sonningfonden, Augustinus Fonden, Hoffmann og Husmans Fond, C.E. Jensens Fond, Roskilde Klosters Venner, og en anonym fond. Endvidere er der brugt arvemidler fra hhv. fr. Edith Solveig Rasmussen og fr. Grete Larsen. Endelig er der ydet tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Det er ganske vanskeligt i ord at udtrykke klosterets taknemlighed over for alle disse donatorer, men vi kan kun sige, at der er en forudsætning og en kæmpe glæde for klosteret og dets bestyrelse, at vi ved hjælp af disse midler kan være med til at bevare dette unikke bygningskompleks og hele klostermiljøet for eftertiden.

Men det standser naturligvis ikke her. Nye projekter trænger sig på, klosteret skal fortsat renoveres, kulturværdierne bevares og vi håber derfor på fortsat bevågenhed hos de almennyttige fonde.

 

Selv om beboerne efter omstændighederne har det godt, har det været en udfordrende periode for klosterets sociale liv. Både gudstjenester og beboersammenkomster har ligget stille størstedelen af året, og først i foråret 2022 er der ved at komme gang i aktiviteterne igen. 

Der har heldigvis ikke været udskiftninger i lejlighederne i årets løb. Vores ældste beboer er nu 98 og den yngste er 59. Gennemsnitsalderen blandt de 13 beboere er i øjeblikket 77 år.

 

På det kulturelle område blev 2021 igen et meget stille år. Kun i foråret og sommeren var der en vis aktivitet, men ”Corona-bekymringen” havde i den grad sat sig i befolkningen, så rundvisningerne var slet ikke så velbesøgte som normalt. Det hjalp dog lidt, at Realdania lige som i 2020 sponserede en række gratis rundvisninger i det såkaldte ”Byd indenfor-program". Det gav både lidt liv og indtjening i klosteret.

Forudbestillingerne til første halvdel af 2022-sæsonen kan tælles på få hænder, hvor der ellers plejer at være tæt booket i april, maj og juni.

Små private kulturinstitution som Roskilde Kloster har ikke kunnet få del i nogen af statens mange kompensationsordninger, så vi har måttet klare os selv!

I Roskilde har man et parallelstrøg til hovedgaden Algade/Skomagergade, nemlig ”Kulturstrøget”. Her er et samarbejde mellem mange af byens vigtigste kulturinstitutioner til glæde for byens handels- og kulturliv - for de trives bedst side om side. Her er klosteret med sin unikke arkitektur, sin helt særlige kulturhistorie og sin unikke beliggenhed en vigtig medspiller.

Trods budgetbegrænsninger forsøger klosteret at være med i de forskellige kulturstrøgsarrangementer - ofte baseret på frivillig indsats fra den store personalegruppe på to mand - og med god hjælp fra klosterbeboerne.

Hvert år i januar holder Kulturstrøgets institutioner gennem en hel uge en stor lysfest med forskellige lysinstallationer. Klosteret har i den forbindelse haft utroligt mange besøgende, for klosterets arkitektur og de røde munkesten indbyder jo til fantastiske lyssætninger. I januar 2022 opførte kunstnergruppen Båll og Brand et utroligt flot laser-lysshow på klosterbygningerne.

Når temaet ellers passer, deltager klosteret også i den store Københavner-festival ”Golden Days”, som de senere år har bredt sig til Roskilde.

I august fik vi igen besøg af den Livgardens Musikkorps til den årlige skumringskoncert. Som sædvanligt var det en meget flot koncert, hvor 450 glade tilhørere fik en enestående musikalsk oplevelse med et veloplagt musikkorps og den kendte violinist og entertainer Kim Sjøgren med som solist. Det var 12. år i træk, musikkorpset gav koncert i Klostergården.

I slutningen af 2021 fik Roskilde Kloster endelig en opdateret beskrivelse af historien helt fra Sortebrødreklosteret i 1231 til nutidens Roskilde Kloster. Det er lokalhistoriker Jakob Zeuner, som efter adskillige års research og mange manuskriptudkast har forfattet bogen om Roskilde Kloster. Den blev udgivet som Historisk Årbog for Roskilde Amt 2021. Den omfangsrige og meget spændende bog kan i øvrigt købes på klosterkontoret.

I 2021 lykkes det også - efter lange forhandlinger med Roskilde Kommune - at forny lejekontrakten fra 1971 om ca. 1.000m2 af Klosterparken, hvorpå Klosterstien forløber. Herved er der de næste 25 år sikret stabile forhold for klosterets nærområde, som stemmer overens med de unikke klostermiljø.

Karen Brahes Bibliotek bliver brugt mere og mere af forskere, og biblioteket får mange henvendelser fra både Danmark og udlandet. Flytningen fra Odense til Roskilde - som i sin tid påkaldte sig en del opmærksomhed på Fyn - har vist sig at give en væsentlig større brugergruppe. Roskilde Kommune huser biblioteket og stiller en bibliotekar til rådighed nogle timer om ugen. Det er vi meget taknemlige for. Karen Brahes Bibliotek overholder et strengt sikkerhedsregime, og blandt andet sker al brug af materialer fra biblioteket under overvågning. Det koster selvfølgelig nogle ekstra ressourcer for bibliotekaren og klosterforvalteren, når forskere ”nørder” i skrifterne i timer og dage!

Foreningen Roskilde Klosters Venner er trods nedlukningerne og mange aflyste arrangementer i 2021 vokset til knap 200 medlemmer. Alligevel er medlemmerne trofaste og udgør en kolossal støtte og hjælp for klosteret, både som klosterets ambassadører og i økonomisk forstand ved at donere direkte til klosteret og derved samtidig give os mulighed for at opnå momskompensation.

I perioden 2015 - 2021 har foreningens virke betydet et samlet tilskud til klosterets renoverings­projekter på i mindre end ca. 825.000 kr.

 

Vi plejer hvert år ved denne tid at mindes de tre stifterinder, Berte Skeels, Margrethe Ulfeldt og Karen Brahe, som vi kan takke for, at institutionen stadig eksistere som en fortsættelse af de to adelige jomfruklostre i Odense og Roskilde.
I forbindelse med arrangementet ”Golden Days” i september - som i 2022 har temaet ”Queens” - vil klosteret gennemføre en række særrundvisninger med foredrag blandt andet om de tre stærke adelskvinder, som stiftede de to klostre.

 

Økonomisk var 2021 et svært år med manglende indtægter fra rundvisninger og arrangementer, ligesom renteafkastet af klosterets bundne midler igen lå på et lavt niveau. Vi har dog ved fondenes hjælp kunnet gennemføre det store kirkeprojekt, og vi kan glæde os over, at beboerne foreløbig er kommet godt gennem pandemien.

Så når vi nu ser fremad, er det forhåbentlig mod lysere tider og en mere normal hverdag. Klostret ser med fortrøstning på den kommende tid og vil som altid stræbe efter, at opretholde det unikke bofællesskab i et trygt og rart miljø. Samtidig vil vi arbejde for at bevare og forbedre det enestående, fredede klosterkompleks og formidle klosterets fantastiske kulturhistorie.

bottom of page